Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce osobních údajů?

Jsme společnost King Scotty Co. LLC - odštěpný závod
Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze
Vyšehradská 1349/2, Praha 2 - Nové Město, 12800
IČ 06890636
DIČ CZ06890636
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Vedoucí odštěpného závodu Ivan Matouš
Bankovní spojení - FIO banka č.ú. 11880808/2010,

která provozuje webovou stránku kruhzenajelaska.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat (např. účetní firmu).

Kontaktní údaje

Pokud se na budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 605 549 795 nebo na e-mail: ivan@kingscotty.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, případně jméno, příjmení a telefon, případně adresu a/nebo další údaje, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
  (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání objednaného produktu, apod.)
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • fotografická dokumentace - živé akce např. atd...
  Z našich živých akcí nebo online vysílání pořizujeme foto nebo video dokumentaci, kterou používáme pro marketingové účely. Pokud nesouhlasíte, abyste na těchto záznamech byli zobrazeni, dejte nám vědět prostřednictvím našich kontaktů uvedených výše.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: 
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)
Facebook, Google
OLYMPIC s.r.o. (AffilBox)
Účty-Rachunki s.r.o. (účetní firma)

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: imatous@kingscotty.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 10 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte dojem, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Obchodní podmínky pro placený program

Obsah
1. Úvodní ustanovení
2. Předmět smlouvy a objednávka
3. Cena, pokuty, faktury, garance
4. Forma platby
5. Způsob platby
6. Zabezpečení
7. Mlčenlivost
8. Zajištění ženského prostoru
9. Odpovědnost za obsah webu
10. Závěrečná ustanovení

Článek I. – Úvodní ustanovení
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce kruhzenajelaska.cz. Tyto obchodní podmínky se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej Online programu KRUH Žena je láska Online (dále také jako „KRZJLO“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je King Scotty Co. LLC - odštěpný závod
Spisová značka A 78629 vedená u Městského soudu v Praze
Lublaňská 267/12
Praha 2 - Vinohrady
12000
IČ 06890636
DIČ CZ06890636.
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Předmět smlouvy je informační produkt.
Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Vlastníkem obsahu je
King Scotty Co. LLC
3524 Silverside Road Suite 35B
Wilmington, New Castle, Delaware 19810-4929
USA.
Účastník bere na vědomí, že šíření bez souhlasu autora může být postiženo podle autorského, občanského a trestního práva.
Objednávkou online programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup a prodej Online programu KRUH Žena je láska Online. Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránkách webu kruhzenajelaska.cz. Kupující objednává produkty vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané produkty a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu produktů. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce kruhzenajelaska.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Článek III. – Cena, pokuty, faktury, garance spokojenosti - reklamace
Cena. Ve shrnutí přihlášky před objednacím formulářem na stránkách www.kruhzenajelaska.cz najdete všechny ceny služeb bez i s DPH.
Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží/služby za každý den prodlení, až do úplného uhrazení kupní ceny včetně smluvní pokuty.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu a po jejím uhrazení doklad o uhrazení a daňový doklad. Obojí proběhne elektronickou cestou na emailovou adresu, uvedenou v objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Garance spokojenosti. V programu může být použita garance spokojenosti - termín, do kdy má účastník právo odstoupit z programu a požadovat vrácení kurzovného ve výši, kterou sám uzná, třeba i v plné výši. Podmínky garance jsou uvedeny na prodejní a objednací stránce každého placeného programu tohoto webu.
Garanční lhůty jednotlivých programů mohou být různé.
Žádost o vrácení kurzovného v garanční době musí být do stanovené lhůty zaslána na emailovou adresu fakturace@kingscotty.cz. Z technických důvodů není možné žádost zaslanou na jinou emailovou adresu akceptovat!

Článek IV. – Forma platby
Platba je svým charakterem "předplatné", buď měsíční, půlroční nebo roční! V případě půlroční a roční platby je cenové zvýhodnění! V objednávkovém formuláři je VŽDY ZOBRAZENA PLATNÁ CENA, podle zvolené formy úhrady!
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou Stripe nebo následně dle informací v emailu, který v okamžiku odeslání objednávky odejde na jeho zadanou emailovou adresu.
Objednávkový a fakturační systém vystavuje následně periodicky faktury podle zvolené periody! Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta! Nejvhodnější formou úhrady je platba kartou a následným automatickým strháváním dalších plateb. Samozřejmě s možností tento cyklus zákazníkem zrušit. Splatnost první faktury je 5 dní. Další předplatné faktury mají termíny splatnosti vždy ke stejnému datu po uplynutí zvolené periody (měsíci, půlroce nebo roce).
Při neuhrazení další periodické platby (přerušení automatických plateb) je klient vyřazen z členské sekce programu a další faktura již nebude odeslána ani platba stržena.
Pokud chce klient přerušit (ukončit) automatické strhávání předplatného z karty, musí o to požádat zasláním požadavku na email fakturace@kingscotty.cz! Provozovatel následně zruší další platby z karty.

Součástí těchto Obchodních podmínek je jsou i pravidla pro Opakované platby a pro Automatické strhávání předplatného v případě platby kartou! Tato pravidla jsou pro větší přehlednost popsána na samostatné stránce Opakované platby!

Po uplynutí garanční doby zaplaceného ročního předplatného a po zaplacení nebo automatickém stržení měsíčního předplatného se zaplacené předplatné nevrací! K ukončení členství dojde automaticky po doběhnutí již uhrazeného předplatného.

Po zrušení členství NENÍ obsah programu nadále klientovi k dispozici, protože předplatné se platí za členství v programu (v členské sekci), nikoliv za obsah programu.

Placení členství v Kruhu se dá přirovnat třeba k placení členství např. v tenisovém klubu nebo k placení předplatného kabelové televize. Dokud se platí předplatné, je přístup k programům, po ukončení předplatného není přístup k programům.

Klient je povinný zajistit, aby v periodický termín byly na použité kartě dostatečné prostředky pro uhrazení platby a aby karta neměla prošlou expiraci! Pokud z takového důvodu dojde k neuhrazení platby a tedy přerušení předplatného s vyřazením z členské sekce, bude možný následný vstup do programu až v případě další prodejní akce. Termíny prodejních akcí ani budoucí ceny nejsou předem stanoveny.
K odhlášení členství může dojít buď neuhrazením dalšího předplatného v daném termínu (viz výše) nebo na žádost klienta. V tom případě se členství ruší standardním způsobem k poslednímu dni v měsíci, za který je uhrazeno předplatné. Na výslovnou žádost klienta je možné zrušit jeho členství neprodleně po přijetí a zpracování žádosti, ale bez nároku na vrácení již uhrazeného a nevyčerpaného předplatného.

Článek V. – Způsob platby
Možnosti plateb:
a) Měsíční předplatné lze platit POUZE online platební kartou!
b) Půlroční nebo roční předplatné je možné platit:
- Platební kartou (jako u měsíční platby)
- Běžným bankovním převodem.
Online platba platební kartou je napojena na platební bránu celosvětově působící společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Údaje z platebních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu pouze platební bráně - jdou naprosto mimo nás i mimo fakturační systém (i když formulář se zobrazuje na naší stránce).

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu programu KRZJLO je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Uživatelům je zapovězeno využívat členskou sekci k otevřené nebo i skryté propagaci vlastních podnikatelských záměrů, produktů a služeb, stejně jako k propagaci produktů jiných stran, bez souhlasu provozovatele webu KRUH Žena je láska.
Pokud dojde k porušení této podmínky, má provozovatel právo vyřadit účastníka z členské sekce nejen programu KRUH Žena je láska, ale i ze všech dalších programů a členských sekcí programů Akademie celostního zdraví (www.akademiecelostníhozdravi.cz) provozovatele a to bez náhrady!

Článek VII. – Mlčenlivost
Prostor KRŽJL je budován jako důvěrný a bezpečný.
Sdílení informací o členech a aktivitách KRŽJL zde není dovoleno. Vstupem do On-line programu KRZLJ a do uzavřené Facebookové skupiny Kruh žena je láska pro členy se účastník zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se za dobu svého členství dozví. Tento závazek trvá i po ukončení členství v On-line programu.
Informace předávané v rámci programu KRŽJL nejsou veřejně přístupné, jejích sdílení a šíření je bez souhlasu provozovatele zakázáno. Informace sdílené účastníky On-line programu na stránkách KRZJL a na Facebookové skupině Kruh žena je láska pro členy jsou důvěrné [1], případně citlivé [2], určené pro provozovatele kurzu a ostatní jeho účastníky. Všichni členové KRZJL se zavazují nešířit osobní údaje každého jednotlivého přispěvatele včetně sdíleného obsahu. Účelem zachování mlčenlivosti všech účastníků je ochrana soukromí členů, vytvoření důvěrného prostoru bez obav z vyvedení důvěrných informací mimo prostor KRŽJL.
V případě, že provozovatel zjistí porušení této mlčenlivosti, zašle porušujícímu e-mailové upozornění na zjištěné skutečnosti s výzvou k okamžitému zanechání nežádoucího jednání a ke sjednání nápravy, je-li tato možná. Provozovatel má v tomto případě právo na:
a)     vyřazení účastníka z členské sekce KRŽJL , ale i ze všech dalších programů a členských sekcí programu Akademie celostního zdraví (www.akademiecelostnihozdravi.cz), a to bez náhrady.
b)     zaplacení smluvní pokuty až do výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) podle míry porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení a je možno uložit ji opakovaně.
V případě zneužití osobních informací formou hromadných sdělovacích prostředků (TV, tisk, internet apod.), bez ohledu na zdroj těchto informací, má provozovatel právo na smluvní pokutu vůči provozovateli jednotlivých médií až do výše 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónu korun českých). Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení a je možno uložit ji opakovaně.
Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí obecných informací o náplni kurzu, o jeho poslání a fungování za účelem rozšíření povědomí o ŽJL, včetně sdílení vlastních úspěchů a pokroků.

[1] Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý údaj (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Mezi obecné osobní údaje jsou zařazeny jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, IP adresa a fotografický záznam.

[2] Citlivé osobní údaje jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filosofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.

Článek VIII. – Zajištění ženského prostoru
Program Kruh žena je láska je určen VÝHRADNĚ ŽENÁM! MUŽI MAJÍ VSTUP ZAPOVĚZEN! Není to snaha o genderovou diskriminaci mužů. Naopak! Ženy zde hledají cesty, jak změnit sebe, aby sice byly sebe-vědomé ženy, ale k mužům se uměly chovat tak, aby muži pro ně chtěli být "rytíři na bílém koni" a chtěli je "nosit na rukou". K tomu ale ženy potřebují "ženské soukromí". Ženský sdílecí kruh, kde se ženy nebudou obávat sdílet "ženské" věci, se kterými si zatím ve vztahu k mužům neví rady.

Pokud bude chtít některý muž tento ženský prostor narušit a do programu se přihlásí, bude mu členství neprodleně zrušeno, a to BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ PŘEDPLATNÉHO!

Článek IX. - Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Článek X. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.
Vztahy mezi provozovatelem kurzu a účastníky se řídí právním řádem České republiky, v případě sporu je založena obecná příslušnost soudů ČR.

Láskavé doporučení od Milušky ❤️

Milé ženy,
vstupujete do prostoru Kruhu žena je láska, a následně (možná) vstoupíte do uzavřené Facebookové skupiny. Tento prostor budujeme s ženami jako prostor plný lásky, láskyplného sdílení a šíření informací a životních příběhů, které jsou často velmi důvěrné a intimní. Snažíme se vytvořit prostor, ve kterém se budete cítit v bezpečí a kde nebudete mít obavu podělit se o své radosti i starosti. Z tohoto důvodu jste souhlasily při svém vstupu s obchodními podmínkami, v nichž je mimo jiné zakotvena vaše povinnost zachovat mlčenlivost o tom, co se v tomto kurzu dozvíte. Touto mlčenlivostí je myšlena zejména ochrana soukromí stávajících žen, které již v tomto kruhu jsou, ale také vaše. Není tím myšleno, že se nemůžete o kruhu pobavit se svou kamarádkou, nebo s ní sdílet vaše pokroky, radosti a zlepšení.
Myslím tím, že každá jednotlivá žena, která vstoupila do kruhu, má od vás všech právo na ochranu svého soukromí, toho, co s vámi sdílí a jaký je její příběh. Pokud k tomu nedá ona osobně souhlas, nešiřte o žádné ženě žádné konkrétní informace. Stejně tak, jako vy chráníte soukromí těch druhých, každá jedna z nich chrání soukromí vaše. Jsme na jedné lodi a základem, aby spokojeně a šťastně plula, je vzájemná důvěra.
Věřím, že nikdy nebude zapotřebí použít sankce uvedené v obchodních podmínkách, ale pokud už to budu muset udělat, věřte, že za soukromí každé jedné z vás budu bojovat a chránit je s láskou, ale věcně a rozhodně.
S láskou a důvěrou Miluška